De strijd tussen Geest en vlees

Galaten 5:13-26
zondag 16 augustus 2015

Galaten 5:13-26

3 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, * alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.

16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,

20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,

21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; * waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

23 Daartegen richt de wet zich niet.

24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Hits: 1649