"Zoeken naar Gods leiding, een mooie uitdaging!"

Genesis 24:1-28
zondag 20 september 2015

Genesis 24:1-28

 1  Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend.
 2 

Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had, beheerde:  

Leg toch uw hand onder mijn heup. 

 3 

Ik wil u laten zweren bij de HEERE, de God van de hemel en de God van de aarde,  dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen

uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon,

 4  maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen.
 5 

En de dienaar zei tegen hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land.

Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent?

 6  Abraham zei tegen hem: Wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt!
 7 

 De HEERE, de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, Die tot mij gesproken heeft en Die mij gezworen heeft:  

Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven – die God zal Zijn engel voor u uit sturen, opdat u voor mijn zoon daarvandaan een vrouw zult nemen.

 8  Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij; breng mijn zoon echter niet daarheen terug.
 9  Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat.
 10 

Daarop nam de dienaar tien kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich.  

Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor.

 11  Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput, tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten.
 12  Toen zei hij: HEERE, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, Uw goedertierenheid.
 13  Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten.
 14 

Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen:

Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt.

Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen hebt.

 15 

En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebekka de stad uit kwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka,

de vrouw van Nahor, de broer van Abraham; zij had haar kruik op haar schouder.

 16 

Het meisje was erg knap om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad.  

Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven.

 17  Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: Laat mij toch wat water uit uw kruik drinken.
 18  Zij zei: Drink, mijn heer; en zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken.
 19  Toen zij hem genoeg had laten drinken,  zei zij: Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben.
 20  Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen.
 21  De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de HEERE zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet.
 22 

En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel  was,

en twee armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht tien sikkel goud was,

 23  en hij vroeg: Van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten?
 24  Zij zei tegen hem:  Ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft.
 25  Verder zei ze tegen hem: Er is bij ons zowel stro als voer in overvloed, en ook plaats om te overnachten.
 26  Toen knielde die man en boog zich voor de HEERE neer.
 27 

Hij zei: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die mijn heer Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet onthouden heeft.

Wat mij aangaat, de HEERE heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer.

 28  Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was.
Hits: 1637