De Bijbel bepaalt ons bij God en bij Jezus Christus. Iedereen heeft vergeving en bevrijding van zonden nodig om met God omgang te kunnen hebben. De Bijbel zegt dat dit alleen te vinden is in Jezus Christus, die door zijn dood de zonden wegnam. Op de derde dag na zijn dood heeft God Hem opgewekt. De opstanding van Jezus maakte duidelijk dat Hij echt Gods Zoon is. God zelf wees Hem aan als zijn representant. Jezus zal het eeuwige leven geven aan allen die Hem geloven, liefhebben en willen volgen. God heeft Hem opgenomen in de hemel. Toch is Hij door zijn Geest bij ons. Op zekere dag zal Christus op aarde komen. Zijn koninklijke macht en heerlijkheid zal door iedereen gezien worden. Dit geloof wordt met vele kerken samen beleden.


Jezus is Heer

Jezus erkennen als Heer is de essentie in het belijden van het geloof. Zowel als individu als gemeente streven baptisten er naar om Jezus Heer te maken over alle aspecten van hun leven.


De autoriteit van de bijbel

Baptisten geloven dat de Bijbel God's Woord is en de weg voor het leven toont. Als radicale gelovigen zoeken baptisten hun wortels in de openbaring van Gods waarheid: de Bijbel.


Doop voor gelovigen

Op basis van het nieuwe testament menen baptisten dat de doop alleen voor gelovigen is bedoeld. De doop is alleen voor diegenen bedoeld die Jezus hun Heer kunnen noemen. Als symbool van Jezus heerschappij over hun leven, dopen baptisten door onderdompeling waarin kandidaten laten zien dat ze aan zichzelf willen sterven en willen leven met, in en voor Christus.


Individuele baptisten en gemeenten streven er naar Jezus Heer te maken over elk aspect van hun leven. Baptisten geloven dat de bijbel ons Gods weg voor het leven toont. Baptisten willen hun leven baseren op de openbaring van God 's waarheid.


Wij benadrukken de praktische navolging van Jezus Christus in het dagelijkse leven. De Bijbel zegt: "Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad" ..(Efeze 5;1 en 2).


Onze Leefregels die wij nastreven

We strekken ons er naar uit dat deze bijbelse waarden in het leven van elke gelovige

ontwikkeld worden en dat hierin de gemeente als geheel verder groeit.

Wij willen een gemeente te zijn, waarin we:

1. elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft ( Joh.13: 34,35)

2. elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeven heeft (Kol. 3:9)

3. elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt (Rom. 15:7)

4. elkaar eer betonen zoals Jezus ons eer betoont ( Rom. 12:10)

5. voor elkaar bidden zoals Jezus voor ons bidt ( Jacobus 5:16)

6. elkaar dienen zoals Jezus ons dient ( 1 Petrus 4:10)

7. elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt (Ef. 4:2)

Als deze 7 punten in ons persoonlijk leven gestalte krijgen, krijgt dit ook gestalte in onze gezinnen. Als dit in onze gezinnen te zien is, dan leven deze principes ook in de gemeentekringen. Gaan de mensen in de kringen zo met elkaar om, dan zijn dit de leefregels van onze plaatselijke gemeente, Gods huisgezin, geworden. Dit is een continue proces wat wij nooit in volmaaktheid zullen bereiken. Steeds weer opnieuw zullen wij samen ontdekken dat wij dit niet kunnen waarmaken in de gebrokenheid van deze schepping en in onze eigen gebrokenheid. Toch is dit wat God zoekt in ons midden. Hij is het ook die dit door Zijn Woord en Zijn Geest in onze harten uitwerkt en ons hervormd in de vernieuwing van ons denken, opdat wij mogen erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Onze verbondenheid met Israel.

Als Baptisten zijn we ons bewust van de bijzondere positie van Israƫl in Gods heilsplan. Als gemeente van Christus zijn wij geworteld in de geloofstraditie waarvan de bijbel ons vertelt. Jezus is uit dit volk voortgekomen. Als gemeente zijn wij door Jezus met dit volk verbonden. Hij is onze oudere broer. Het Nieuwe Testament is alleen te begrijpen tegen de Joodse achterbond van het Oude Testament.