VERANTWOORDING ANBI STATUS

Baptistengemeente Amsterdam Noord
Vastgelegd in de statuten van 30 maart 2010
De Baptistengemeente Amsterdam Noord maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.


Grondslag van de gemeente:
De gemeente vindt haar grondslag in de Bijbel, die door goddelijke ingeving geschreven is en aanvaardt dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.


Doel van de gemeente:
a.   Om overeenkomstig de grote Opdracht en het Grote Gebod van de Heer te bidden voor en onder leiding van de Heilige Geest te werken aan de bekering van hen die nog niet geloven tot opbouw van de Gemeente en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God;
b.   Dat allen die de Heer Jezus Christus belijden als Heer, door Hem zelf genodigd mogen weten tot deelname aan het Avondmaal;
c.   Als gemeenschap van heiligen in geloof, hoop en liefde de Heer Jezus Christus na te volgen, in verwachting van Zijn wederkomst.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente: 


Contactgegevens:
Post- of bezoekadres van de gemeente: 
Het breed 2
1025 HR Amsterdam
Telefoonnummer:020 3583545
Bankrekening: NL69 RABO 034.47.08.683
e-mailadres (omschreven ivm robots): baptistenamsterdamnoord at gmail dot com

Fiscaal nummer:


Bestuurssamenstelling:
De Raad van Baptistengemeente Amsterdam Noord bestaat uit:
Voorganger/ Voorzitter
Raadslid/ Secretaris
Raadslid
Diaken/ Penningmeester

 

Beleidsplan in hoofdlijnen:
Baptistengemeente Amsterdam noord tracht de hierboven om schreven doelen te bereiken:
a. door de kennis van Woord en Geest te bevorderen, te streven naar de gelijkvormigheid aan onze Heer Jezus Christus en persoonlijk getuigenis;
b. door het houden van onderlinge samenkomsten, waarin Woord en gebed, omlijst met muziek en zang van psalmen en geestelijke liederen;
c. door Bijbelstudies, godsdienstonderwijs aan kinderen, jeugd en andere soortgelijke samenkomsten;
d. door de verkondiging van het Evangelie in woord en daadkracht dichtbij en ver weg;
e. door inzameling van financiën, zoals bijdragen van leden, belangstellenden en vrienden, collecten tijdens de samenkomsten, legaten, schenkingen e.a, tot onderhoud van de gemeente, diaconie, in -en uitwendige zending.

Voor onze visie en missie, klik hier !


Baptistengemeente Amsterdam noord maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. 
De link naar het beleidsplan van de Unie is: 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf


Het beleidsplan bevat twee bijlagen.De link naar bijlage 1 is: 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf


Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten 

 

Artikel 1      

1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.


GRONDSLAG

Artikel 2             
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. 
Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.


DOEL
Artikel 3  Het doel van de Unie is:
a.   onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b.   de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de   beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c.   mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.


Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf


Financiële verantwoording 

Inkomsten Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019
Vrijwillige bijdrage 25.792 28.863 28.000
Collecten 11.000 11.457 10.300
Verhuur gebouw 16.000 16.400 16.000
Rente 15 0 15
TOTAAL Inkomsten
52.807
56.720 54.315
       

 

  

Uitgaven Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019
Medewerkers vast 28.660 28.176 28.700
Medewerkers los 4.100 2.789 4.400
Huisvesting 8.073 6.110 8.950
Overige kosten 11.974 8.137 12.265
       
TOTAAL Uitgaven
52.807 45.212 54.315
RESULTAAT   +11.508  


Wij hebben een aantal losse medewerkers. Dit zijn gastsprekers en organisten.